Conditions of participation

Podmienky účasti Východniarska stovka

1.) Podujatia Východniarska stovka (Východniarska 50) sa môže zúčastniť iba osoba s minimálnym vekom 18 rokov (t.j. osoba, ktorá najneskôr deň pred štartom dovŕšila vek 18 rokov).

2.) Podujatia Východniarska stovka (Východniarska 50) sa môže zúčastniť iba osoba predom prihlásená prostredníctvom prihlasovacieho formulára, ktorá uhradila účastnícky príspevok na základe pokynov od organizátora podujatia doručených do kontaktnej mailovej schránky (e-mail uvedený v prihlasovacom formulári) a bola zaradená do zoznamu registrovaných účastníkov s dokončenou registráciou (odkaz na zoznam je na webovej stránke Východniarskej stovky). Registrácia priamo na mieste prezentácie / štartu podujatia nie je možná.

3.) Poplatok za štart jedného účastníka je 65 EUR (55 EUR pre V50).  O spôsobe úhrady štartovného budú prihlásené osoby informované prostredníctvom e-mailu, ktorý obdržia po prihlásení na adresu uvedenú v prihlasovacom formulári. Úhrada štartovného poplatku musí byť vykonaná prevodom na účet podujatia Východniarska stovka v mene EUR a v stanovenom časovom limite. Platby v hotovosti a v inej mene nie sú akceptované.

4.) Časový limit pre úhradu štartovného je 7 kalendárnych dní od dátumu odoslania e-mailu s informáciami o platbe štartovného poplatku (nie od dátumu otvorenia e-mailu). V prípade, že štartovný poplatok nebude na účte podujatia Východniarska stovka v určenom termíne, bude prihláška zrušená bez ďalšieho upozornenia.

5.) The entry fee is non-transferable, its sale to another participant (or purchase from another participant) is not accepted.

6.) Storno účasti: informáciu o stornovaní prihlášky na podujatie Východniarska stovka je treba oznámiť bezodkladne prostredníctvom e-mailu na adresu info@cassoviatrailrunners.sk (storno účasti oznámené ústnou formou resp. prostredníctvom telefonického hovoru alebo prostredníctvom sociálnej siete nie je akceptované). Plné Štartovné bude vrátené iba v prípade, že informácia o stornovaní prihlášky na podujatie Východniarska stovka bola zaslaná prostredníctvom e-mailu na adresu info@cassoviatrailrunners.sk pred 26. júlom 2024 23.59 hod. (pre vrátenie štartovného je treba uviesť číslo účtu). Po 26.7.204 si účtujeme storno poplatok 50% z výšky štartovného a po 3.8.2024 je už storno poplatok 100% z výšky štartovného.

7.) Organizátori podujatia Východniarska stovka si vyhradzujú právo neakceptovania (zamietnutia) registrácie.

8.) Účasť na podujatí Východniarska stovka (Východniarska 50) je dobrovoľná a na vlastné nebezpečenstvo. Organizátori nezodpovedajú za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené.

9.) Organizátori podujatia Východniarska stovka (Východniarska 50) všetkým účastníkom podujatia odporúčajú uzavrieť vhodný druh poistenia na čas konania podujatia Východniarska stovka.

10.) Organizátori podujatia Východniarska stovka (Východniarska 50) všetkým účastníkom podujatia dôrazne odporúčajú absolvovať pred podujatím Východniarska stovka individuálnu lekársku prehliadku.

11.) Celkový limit počtu účastníkov pre podujatie Východniarska stovka (Východniarska 50) 2024 je 200.

12.) Pred štartom v Kysaku je každý účastník povinný prejsť prezentáciou (buď v piatok večer alebo v sobotu ráno) na stanovenom mieste, kde obdrží kontrolnú kartu a prípadné inštrukcie. Každý účastník pri prezentácii odovzdá vyplnený a podpísaný dokument Informovaný súhlas účastníka podujatia Východniarska stovka (odkaz na dokument bude doplnený).

POVINNÁ VÝBAVA ÚČASTNÍKA

1.) Každý účastník podujatia Východniarska stovka (Východniarska 50) musí mať so sebou všetky položky povinnej výbavy počas trvania podujatia (t.j. od štartu až do ukončenia účasti v cieli alebo na inom mieste na trase podujatia). V prípade zistenia chýbajúceho povinnej výbavy nebude účastníkovi povolený štart. V prípade zistenia chýbajúcich položiek povinnej výbavy na trase (pozri bod 2. pre zoznam týchto položiek) bude účastník diskvalifikovaný.

2.) Part of the mandatory equipment is:
– 1 ks izotermická fólia
– Čelová lampa s novými batériami
– Nabitý a zapnutý mobilný telefón so SIM kartou, ktorej tel. číslo bolo uvedené v prihlasovacom formulári
– Mapa (mapy), na ktorej je zobrazená celá trasa Východniarskej stovky (Východniarska 50), alebo GPS s nahraným priebehom trasy
– Reflexná vesta alebo reflexné pásky
– Fľaše resp. vodný vak s obsahom minimálne 1 Liter
– Vlastný pohár, hrnček alebo fľaša so širokým hrdlom (bidon) s objemom minimálne 1,5 dl (fľaše s úzkym hrdlom nie sú akceptované)
– Doklad totožnosti (občiansky preukaz)

3.) The check of mandatory equipment can be carried out before the start and during the event at any place along the route by the organizer or a volunteer authorized by him.

PRIEBEH PODUJATIA

1.) Prezentácia účastníkov sa koná v piatok 9. augusta 2024  v priestoroch telocvične pri Základnej školy v Kysaku od 18.00 do 23.00 hod.   V sobotu 11. augusta 2024 už nebude prezentácia možná. Pre podujatie Východniarska 50 je možná aj prezentácia v Kojšove (Karčma pod hoľu) aj v sobotu 11.8.2024 od 09:30 do 11:30 hod.

2.) Pred štartom bude možné odovzdať organizátorom veci určené na uskladnenie v mieste cieľa. Tieto veci treba odovzdať na mieste prezentácie najneskôr 20 minút pred štartom a musia byť viditeľne označená štítkom na batožinu so štartovným číslom, menom a priezviskom účastníka.

3.) Štart Východniarskej stovky je spoločný (pokiaľ organizátori podujatia neoznámia inak) spred Obecného úradu v Kysaku v sobotu 10. augusta 2024 o 06.00 hod.  Štart Východniarskej 50 je spoločný v sobotu 10. augusta 2024 o 12:00 spred Karčmy pod hoľu v Kojšove.

4.) Časový limit pre dokončenie trasy (príchod do cieľa v Košiciach) je 30 hodín od štartu, t.j. do 11. augusta 2024 do 12.00 hod. Pre Východniarsku 50 je časový limit pre dokončenie trasy (príchod do cieľa v Košiciach) 14 hodín od štartu, t.j. do 11. augusta 2024 do 02:00 hod.

5.) Trasa Východniarskej stovky (Východniarskej 50)  je presne vymedzená, účastník podujatia je povinný túto trasu dodržiavať.

6.) Nosenie výstroja bežca inou osobou je striktne zakázané.

7.) Osobná pomoc (asistencia) účastníkovi (napr. zo strany rodinných príslušníkov, priateľov…) je tolerovaná iba na obsadených kontrolných stanovištiach.

8.) V záujme zabezpečenia rovnakých podmienok pre absolvovanie pretekov Východniarska stovka (Východniarskej 50) pre všetkých účastníkov na týchto pretekoch so 107 km (58km) dlhou trasou nie sú povolení sprievodní bežci (tzv. „paceri“). The exception to this rule are the pacers for the blind participants (with the permission of the organizer).

9.) V záujme ochrany zdravia účastníkov majú prítomní zdravotníci v prípade zdravotných komplikácii, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť, zdravie alebo život účastníka, právo rozhodnúť o ukončení jeho účasti na pretekoch (alebo o jej prerušení na nevyhnutný čas). V takomto prípade je účastník povinný podriadiť sa tomuto rozhodnutiu.

10.) V prípade predčasného ukončenia účasti na podujatí mimo obsadeného kontrolného stanovišťa je účastník povinný informovať organizátora podujatia telefonicky alebo prostredníctvom SMS správy (v prípade nedostupného signálu na mieste tak účastník musí urobiť pri prvej možnej príležitosti). Kontaktné číslo bude organizátora podujatia bude uvedené v kontrolnej karte (itinerári).

11.) Účastník je povinný poskytnúť pomoc inému účastníkovi v núdzi.

12.) V prípade zistenia okolností, ktoré by ohrozovali život, alebo zdravie účastníkov na trase podujatia, je účastník túto skutočnosť povinný bezodkladne oznámiť organizátorom podujatia.

13.) Organizátori podujatia si vyhradzujú právo zmeny trasy, časových limitov kontrolných stanovíšť a programu podujatia alebo úplného zrušenia podujatia (predovšetkým z dôvodu bezpečnosti účastníkov).

KONTROLNÉ STANOVIŠTIA, KONTROLA DODRŽIAVANIA TRASY, PENALIZÁCIA, DISKVALIFIKÁCIA, PROTEST

1.) On the route of the event there will be checkpoints ("aid stations" staffed by the event organizers or volunteers authorized by them) at places about which the participants are informed via this website and via the control card.

2.) Each participant's arrival time will be recorded at each aid station. Time will be recorded in each aid station using an electronic timer (volunteer will record it using the app). Therefore, the participant have to accesses the aid station immediately upon arrival to the aid station i.e. not when leaving it or after refreshments. The organizers or volunteers authorized by them have the right to check the mandatory equipment of the participant here.

3.) Okrem hlavného časového limitu pre dokončenie celej trasy (30 hodín / 14 hodín pre V50) sú na trase určené čiastkové limity na určených kontrolných stanovištiach (pozri sekciu Informácie). V prípade nedodržania časového limitu na jednom z týchto stanovíšť účasť na podujatí končí, účastník však môže pokračovať na trase mimo podujatie.

4.) Účastník, ktorý prejde všetkými kontrolnými stanovišťami s dodržaním ich časových limitov a dorazí do cieľa v určenom celkovom časovom limite, obdrží v cieli diplom ako potvrdenie o úspešnom absolvovaní Východniarskej stovky (Východniarskej 50).

5.) Pri chýbajúcom zápise z kontrolného stanovišťa (stanovíšť)  rozhodujú o penalizácii/diskvalifikácii organizátori podujatia.

6.) Úmyselné porušovanie trasy (tzv. skratkovanie), použitie dopravného prostriedku a akékoľvek iné spôsoby podvádzania majú za následok diskvalifikáciu (DSQ) a zároveň aj dištanc zo všetkých ďalších ročníkov Východniarskej stovky (Východniarskej 50) .

7.) Využitie sprievodného bežca alebo bežcov (tzv. „paceri“) nie je dovolené a má za následok diskvalifikáciu účastníka. Výnimku z tohto pravidla tvoria tzv. vodiči pre účastníkov so zrakovým postihnutím (so súhlasom organizátora).

8.) Refusal to help to another event participant in case of emergency, physical or verbal insult or threat to organizers and volunteers, refusal to check mandatory equipment results in disqualification of the participant (DSQ).

9.) Chýbajúca položka povinnej výbavy (čelová lampa, mobilný telefón, izotermická fólia, fľaše resp. vodný vak s obsahom minimálne 1,5 L) má za následok diskvalifikáciu účastníka (DSQ).

10.) Chýbajúci vlastný pohár, hrnček alebo fľaša so širokým hrdlom (bidon) s objemom minimálne 1,5 dl, chýbajúci doklad totožnosti, chýbajúca mapa alebo GPS, chýbajúca reflexná vesta alebo reflexné pásky sú penalizovaný pridaním 1 hodiny k celkovému času.

11.) Účastníci nesmú odhadzovať odpadky mimo organizátormi obsadené kontrolné stanovištia alebo verejné odpadové nádoby či kontajnery. Vedomé odhadzovanie odpadkov mimo organizátormi obsadené kontrolné stanovištia alebo verejné odpadové nádoby či kontajnery je penalizované pridaním 1 hodiny k celkovému času.

12.) Penalizácia alebo diskvalifikácia bude uplatnená v mieste, kde bolo zistené porušenie pravidiel účastníkom, resp. na ďalšom kontrolnom stanovišti, ak účastník, ktorý pravidlá porušil, stanovište opustil pred uplatnením penalizácie alebo diskvalifikácie. Penalizáciu alebo diskvalifikáciu vykoná organizátor podujatia alebo ním poverený dobrovoľník na kontrolnom stanovišti po telefonickej konzultácii s organizátormi podujatia.

13.) Protest proti možným problémom v organizácii alebo priebehu podujatia je možné podať v cieli najneskôr do 1 hodiny po skončení celkového časového limitu podujatia (t.j. do 11. augusta 2024 13.00 hod. resp. 11.augusta 2024 03:00 pre V50). Protest podáva účastník osobne u organizátora podujatia. Podmienkou podania protestu je uhradenie kaucie 20 €. V prípade uznania protestu organizátorom podujatia bude kaucia 20 EUR vrátená účastníkovi, v prípade neuznania protestu kaucia prepadá v prospech organizátora podujatia.

OCHRANA PRÍRODY
1.) Účastníci podujatia sa musia správať ohľaduplne k prírode, nesmú zbytočne vybočovať zo značených turistických chodníkov a ciest, ktorými prebieha trasa Východniarskej stovky (Východniarskej 50) .

2.) Participants may not throw away garbage outside the checkpoints manned by the organizers or public waste receptacles or containers.

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Účastník svojou registráciou dáva súhlas v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov požadovaných v registračnom formulári občianskym združením Cassovia Trail Runners, so sídlom v Košiciach, Ovručská 9, 040 22 Košice, IČO 54385768 za účelom registrácie na podujatie Východniarska stovka, a to po dobu 1 roka. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje účastníka vymazané.

If the situation and current measures require it, the PROTOCOL FOR THE PREVENTION OF COVID-19 will be part of the Rules, the wording of which will be developed on the basis of the current pandemic situation and current measures published in the valid decree of the ÚVZ SR.

en_USEnglish