Ochrana prírody v Slovenskom krase

Z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny sa organizovanie 1. ročníka horského ultramaratónu Ultra Kras 55 plánuje realizovať na území NPR Zádielska tiesňava, PR Palanta, na ktorých platí 5. stupeň ochrany podľa zákona, na území NPR Turniansky hradný vrch, na ktorom platí 4. stupeň ochrany podľa zákona, na území NP Slovenský kras, kde platí 3. stupeň ochrany podľa zákona, na území ochranného pásma NP Slovenský kras, kde platí 2. stupeň ochrany podľa zákona. Predmetné územie je taktiež súčasťou európskej sústavy chránených území NATURA 2000, a to ÚEV Horný vrch, ÚEV Palanta, ÚEV Dolina Čiernej Moldavy, CHVÚ Slovenský kras a CHVÚ Volovské vrchy. 

     NPR Zádielska tiesňava bola v roku 1954 vyhlásená na ochranu jedinečného reliéfu a prirodzených geobiocenóz Slovenského krasu so zastúpením zriedkavých endemických a reliktných druhov flóry a fauny, dôležitých z vedeckovýskumného, náučného a kultúrno- -výchovného hľadiska. 

     PR Palanta bola vyhlásená v roku 1966 a zaberá strmé juhozápadné svahy Jasovskej planiny v Slovenskom krase nad údolím Miglinc. Pestrá geológia a krasový reliéf s povrchovými i podzemnými formami. Pestré lesostepné a les.xerotermné biocenózy s dubom plstnatým, jaseňom mannovým, javorom poľným a chránenými druhmi rastlín a živočíchov. 

     NPR Turniansky hradný vrch bola vyhlásená v roku 1964, pretože predstavuje skrasovatenú lokalitu vzácneho endemického rastlinného druhu – rumenice turnianskej (Onosma tornensis, endemit Slovenského krasu) a vzácny krajinársko-estetický, osvetovo-výchovný a turistický objekt. 

     ÚEV Horný vrch bolo zaradené do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu schváleného uznesením vlády SR č. 239/2004 zo 17. marca. 2004 a následne vydaného výnosom MŽP SR č. 3/2004-5.1 zo 14. 07. 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu (ďalej len „výnos MŽP SR“) a prijaté rozhodnutím Komisie 2008/218/ES z 25. januára 2008, ktorým sa podľa smernice Rady 92/43/EHS prijíma prvý aktualizovaný zoznam lokalít európskeho významu v alpskom biogeografickom regióne, z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (91G0), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Subpanónske travinnobylinné porasty (6240), Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi (6110), Teplomilné panónske dubové lesy (91H0), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Vápnomilné bukové lesy (9150), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Kyslomilné bukové lesy (9110), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210), Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa (8160), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia vstavačovitých) (6210), Dealpínske travinnobylinné porasty (6190) a druhov európskeho významu: črievičník papučkový (Cypripedium calceolus), kosatec bezlistý uhorský (Iris aphylla subsp. hungarica), včelník rakúsky (Dracocephalum austriacum), hadinec červený (Echium russicum), rumenica turnianska (Onosma tornensis), cyklámen fatranský (Cyclamen fatrense), peniažtek slovenský (Thlaspi jankae), poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica), poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis), poniklec otvorený (Pulsatilla patens), fúzač alpský (Rosalia alpina), roháč obyčajný (Lucanus cervus), spriadač kostihojový (Callimorpha quadripunctaria), sadlerianka panónska (Sadleriana pannonica), kunka žltobruchá (Bombina variegata), rys ostrovid (Lynx lynx), vlk dravý (Canis lupus), syseľ pasienkový (Spermophilus citellus), netopier obyčajný (Myotis myotis), netopier brvitý (Myotis emarginatus), netopier pobrežný (Myotis dasycneme), netopier ostrouchý (Myotis blythi), netopier veľkouchý (Myotis bechsteini), lietavec sťahovavý (Miniopterus schreibersii), uchaňa čierna (Barbastella barbastellus), podkovár malý (Rhinolophus hipposideros), podkovár veľký (Rhinolophus ferrumequinum) a podkovár južný (Rhinolophus euryale). 

     ÚEV Palanta bolo zaradené do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu schváleného opatrením Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 29. novembra 2018 č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu v znení opatrenia č. 1/2017 (ďalej len „opatrenie MŽP SR“) a prijaté rozhodnutím Komisie 2008/218/ES z 25. januára 2008, ktorým sa podľa smernice Rady 92/43/EHS prijíma prvý aktualizovaný zoznam lokalít európskeho významu v alpskom biogeografickom regióne, z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Xerotermné kroviny (*40A0), Porasty borievky obyčajnej (5130), Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi (*6110), Dealpínske travinnobylinné porasty (6190), Subpanónske travinnobylinné porasty (*6240), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*6210), Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210), Kyslomilné bukové lesy (9110), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Vápnomilné bukové lesy (9150), Lipovo-javorové sutinové lesy (*9180), Teplomilné panónske dubové lesy (*91H0) a druhov európskeho významu: podkovár malý (Rhinolophus hipposideros), podkovár veľký (Rhinolophus ferrumequinum), podkovár južný (Rhinolophus euryale), netopier východný (Myotis blythii), uchaňa čierna (Barbastella barbastellus), lietavec sťahovavý (Miniopterus schreibersi), netopier pobrežný (Myotis dasycneme), netopier brvitý (Myotis emarginatus), netopier obyčajný (Myotis myotis), vlk dravý (*Canis lupus), rys ostrovid (Lynx lynx), poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis), peniažtek slovenský (Thlaspi jankae), rumenica turnianska (*Onosma tornensis), hadinec červený (Echium russicum) a kosatec bezlistý uhorský (Iris aphylla ssp. hungarica). 

     ÚEV Dolina Čiernej Moldavy bolo zaradené do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu schváleného uznesením vlády SR č. 239/2004 zo 17. marca. 2004 a následne vydaného výnosom MŽP SR č. 3/2004-5.1 zo 14. 07. 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu (ďalej len „výnos MŽP SR“) a prijaté rozhodnutím Komisie 2008/218/ES z 25. januára 2008, ktorým sa podľa smernice Rady 92/43/EHS prijíma prvý aktualizovaný zoznam lokalít európskeho významu v alpskom biogeografickom regióne, z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Javorovo-bukové horské lesy (9140), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210), Dealpínske travinnobylinné porasty (6190), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Vápnomilné bukové lesy (9150), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Kyslomilné bukové lesy (9110) a druhov európskeho významu: poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis), poniklec otvorený (Pulsatilla patens), kunka žltobruchá (Bombina variegata), medveď hnedý (Ursus arctos), vlk dravý (Canis lupus), netopier obyčajný (Myotis myotis), netopier pobrežný (Myotis dasycneme), uchaňa čierna (Barbastella barbastellus) a podkovár malý (Rhinolophus hipposideros). 

     CHVÚ Medzibodrožie bolo vyhlásené Vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 26/2008, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Medzibodrožie (ďalej len „vyhláška č. 26/2008 Z. z.“) na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov bociana bieleho, bociana čierneho, brehule hnedej, bučiačika močiarneho, bučiaka trsťového, ďatľa hnedkavého, ďatľa prostredného, haje tmavej, hrdličky poľnej, bučiaka nočného, chochlačky bielookej, chriašteľa malého, chriašteľa poľného, kačice chrapľavej, kalužiaka červenonohého, kane močiarnej, kane popolavej, krutihlava hnedého, ľabtušky poľnej, muchárika bielokrkého, muchára sivého, penice jarabej, pipíšky chochlatej, prepelice poľnej, pŕhľaviara čiernohlavého, rybára bahenného, rybára čierneho, rybárika riečneho, škovránka stromového, strakoša červenochrbtého, strakoša kolesára, včelára lesného, včelárika zlatého, volavky bielej, volavky purpurovej, volavky striebristej, výrika lesného a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania. 

     CHVÚ Slovenský kras bolo vyhlásené vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č.192/2010 zo dňa 16.04.2010, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Slovenský kras za účelom zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov bociana čierneho, bučiaka trsťového, ďatľa čierneho, ďatľa bielochrbtého, ďatľa prostredného, hadiara krátkoprstého, chriašteľa bodkovaného, kane močiarnej, krutihlava hnedého, lelka lesného, muchárika bielokrkého, muchárika červenohrdlého, orla krikľavého, penice jarabej, prepelice poľnej, skaliara pestrého, sokola rároha, sokola sťahovavého, sovy dlhochvostej, strakoša červenochrbtého, škovránka stromového, včelára lesného, výra skalného, výrika lesného a žlny sivej a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania. 

     CHVÚ Volovské vrchy bolo vyhlásené vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č.196/2010 zo dňa 16.04.2010, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Volovské vrchy za účelom zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov bociana čierneho, ďatľa bielochrbtého, ďatľa čierneho, ďatľa prostredného, ďatľa trojprstého, hrdličky poľnej, jariabka hôrneho, krutihlava hnedého, kuvika kapcavého, kuvika vrabčieho, muchárika bielokrkého, muchárika červenohrdlého, muchára sivého, orla krikľavého, orla skalného, penice jarabej, prepelice poľnej, rybárika riečneho, sovy dlhochvostej, strakoša červenochrbtého, tetrova hlucháňa, tetrova hoľniaka, včelára lesného, výra skalného a žlny sivej a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.

en_USEnglish