Ultra Kras 55 – Podmienky účasti

1.) Podujatia Ultra Kras 55 sa môže zúčastniť iba osoba s minimálnym vekom 18 rokov (t.j. osoba, ktorá najneskôr deň pred štartom dovŕšila vek 18 rokov).

2.) Podujatia Ultra Kras 55 sa môže zúčastniť iba osoba predom prihlásená prostredníctvom prihlasovacieho formulára, ktorá uhradila účastnícky príspevok na základe pokynov od organizátora podujatia doručených do kontaktnej mailovej schránky (e-mail uvedený v prihlasovacom formulári) a bola zaradená do zoznamu registrovaných účastníkov s dokončenou registráciou. Registrácia priamo na mieste prezentácie / štartu podujatia nie je možná.

3.) Poplatok za štart jedného účastníka je 45 EUR.  O spôsobe úhrady štartovného budú prihlásené osoby informované prostredníctvom e-mailu, ktorý obdržia po prihlásení na adresu uvedenú v prihlasovacom formulári. Úhrada štartovného poplatku musí byť vykonaná prevodom na účet podujatia Ultra Kras 55 v mene EUR a v stanovenom časovom limite. Platby v hotovosti a v inej mene nie sú akceptované.

4.) Časový limit pre úhradu štartovného je 7 kalendárnych dní od dátumu odoslania e-mailu s informáciami o platbe štartovného poplatku (nie od dátumu otvorenia e-mailu). V prípade, že štartovný poplatok nebude na účte podujatia Ultra Kras 55 v určenom termíne, bude prihláška zrušená bez ďalšieho upozornenia.

5.) Štartovné je neprenosné, jeho odpredaj inému účastníkovi (resp. odkúpenie od iného účastníka) nie je akceptované.

6.) Storno účasti: informáciu o stornovaní prihlášky na podujatie Ultra Kras 55 je treba oznámiť bezodkladne prostredníctvom e-mailu na adresu info@cassoviatrailrunners.sk (storno účasti oznámené ústnou formou resp. prostredníctvom telefonického hovoru alebo prostredníctvom sociálnej siete nie je akceptované). Plné štartovné bude vrátené do 14.4. 2024. Po 14.4. 2024 bude štartovné vrátené po odpočítaní storno poplatku 50% z uhradenej sumy, a to iba v prípade, že informácia o stornovaní prihlášky na podujatie Ultra Kras 55 bola zaslaná prostredníctvom e-mailu na adresu info@cassoviatrailrunners.sk Po 18.4. 2024 23.59 hod. už vrátenie štartovného nebude možné. (pre vrátenie štartovného je treba uviesť číslo účtu).

7.) Organizátori podujatia Ultra Kras 55 si vyhradzujú právo neakceptovania (zamietnutia) registrácie.

8.) Účasť na podujatí Ultra Kras 55 je dobrovoľná a na vlastné nebezpečenstvo. Organizátori nezodpovedajú za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené.

9.) Organizátori podujatia Ultra Kras 55 všetkým účastníkom podujatia odporúčajú uzavrieť vhodný druh poistenia na čas konania podujatia Ultra Kras 55.

10.) Organizátori podujatia Ultra Kras 55 všetkým účastníkom podujatia dôrazne odporúčajú absolvovať pred podujatím Ultra Kras 55 individuálnu lekársku prehliadku.

11.) Celkový limit počtu účastníkov pre podujatie Ultra Kras 55 2024 je 200.

12.) Pred štartom v Turni nad Bodvou je každý účastník povinný prejsť prezentáciou (buď v piatok večer alebo v sobotu ráno) na stanovenom mieste, kde obdrží  inštrukcie. Každý účastník pri prezentácii odovzdá vyplnený a podpísaný dokument Informovaný súhlas účastníka podujatia Ultra Kras 55. 

Povinná výbava účastníka

1.) Každý účastník podujatia Ultra Kras 55 musí mať so sebou všetky položky povinnej výbavy počas trvania podujatia (t.j. od štartu až do ukončenia účasti v cieli alebo na inom mieste na trase podujatia). V prípade zistenia chýbajúceho povinnej výbavy nebude účastníkovi povolený štart. V prípade zistenia chýbajúcich položiek povinnej výbavy na trase (pozri bod 2. pre zoznam týchto položiek) bude účastník diskvalifikovaný.

2.) Súčasťou povinnej výbavy je:

  • 1 ks izotermická fólia
  • nabitý a zapnutý mobilný telefón s tou SIM kartou, ktorej telefónne číslo bolo uvedené v prihlasovacom formulári
  • fotoaparát (napr. v mobile) pomocou ktorého viete urobiť selfie fotografiu na samokontrolách.
  • fľaše resp. vodný vak s obsahom minimálne 1 L
  • vlastný pohár, hrnček alebo fľaša so širokým hrdlom (bidon) s objemom minimálne 1,5 dl (fľaše s úzkym hrdlom alebo viečkom nie sú akceptované)
  • doklad totožnosti
  • štartovné číslo umiestnené viditeľne na prednej časti tela počas celého trvania pretekov (štartovné čísla poskytne organizátor podujatia Ultra Kras 55 počas prezentácie účastníkov)

3.) Kontrola povinnej výbavy môže byť vykonaná pred štartom aj počas podujatia na ktoromkoľvek mieste trasy organizátorom alebo ním povereným dobrovoľníkom.

Priebeh podujatia

1.) Prezentácia účastníkov sa koná v mieste štartu a cieľa v piatok 26. apríla 2024 v čase od 18:00 – 22:00 a v sobotu 27. apríla 2024 v čase od 05.00 do 6:30 hod (po čase 06.30 už prezentácia nebude možná).

2.) Štart Ultra Kras 55 je spoločný, pokiaľ organizátor nerozhodnie inak z parkoviska pod Turnianskym hradom pri reštaurácii pod Hradom​ 27.4.2024 o 7:00


3.) Časový limit pre dokončenie trasy (príchod do cieľa v Turni nad Bodvou je 12 hodín od štartu, t.j. do 27. apríla 2024 do 19.00 hod. Okrem toho je na podujatí Ultra Kras 55 aj čiastkový časový limit na KS3 – Hačava (29.km) a to 7,5 hodiny (príchod na KS3 Hačava do 27.4.2024 do 14:30)

4.) Trasa Ultra Kras  je presne vymedzená, účastník podujatia je povinný túto trasu dodržiavať.

5.) Nosenie výstroja bežca inou osobou je striktne zakázané.

6.) Osobná pomoc (asistencia) účastníkovi (napr. zo strany rodinných príslušníkov, priateľov…) je tolerovaná iba na obsadených kontrolných stanovištiach.

7.) V záujme zabezpečenia rovnakých podmienok pre absolvovanie pretekov Ultra Kras 55 pre všetkých účastníkov nie sú povolení sprievodní bežci (tzv. „paceri“). Výnimku z tohto pravidla tvoria tzv. vodiči pre účastníkov so zrakovým postihnutím (so súhlasom organizátora).

8.) V záujme ochrany zdravia účastníkov majú prítomní zdravotníci v prípade zdravotných komplikácii, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť, zdravie alebo život účastníka, právo rozhodnúť o ukončení jeho účasti na pretekoch (alebo o jej prerušení na nevyhnutný čas). V takomto prípade je účastník povinný podriadiť sa tomuto rozhodnutiu.

9.) V prípade predčasného ukončenia účasti na podujatí mimo obsadeného kontrolného stanovišťa je účastník povinný informovať organizátora podujatia telefonicky alebo prostredníctvom SMS správy (v prípade nedostupného signálu na mieste tak účastník musí urobiť pri prvej možnej príležitosti). Kontaktné číslo bude organizátora podujatia bude uvedené v kontrolnej karte (itinerári).

10.) Účastník je povinný poskytnúť pomoc inému účastníkovi v núdzi.

11.) V prípade zistenia okolností, ktoré by ohrozovali život, alebo zdravie účastníkov na trase podujatia, je účastník túto skutočnosť povinný bezodkladne oznámiť organizátorom podujatia.

12.) Organizátori podujatia si vyhradzujú právo zmeny trasy, časových limitov kontrolných stanovíšť a programu podujatia alebo úplného zrušenia podujatia (predovšetkým z dôvodu bezpečnosti účastníkov).

Kontrolné stanovištia, kontrola dodržiavania trasy, penalizácia, diskvalifikácia, protest

1.) Na trase podujatia budú umiestnené kontrolné stanovištia (“živé kontroly” obsadené organizátormi podujatia resp. nimi poverenými dobrovoľníkmi) na miestach, o ktorých sú účastníci informovaní prostredníctvom tejto webovej stránky a prostredníctvom kontrolnej karty.

2.) Na každom kontrolnom stanovišti bude zaznamenaný čas príchodu každého účastníka. Záznam času bude na všetkých živých kontrolných stanovištiach vykonaný pomocou elektronickej časomiery (dobrovoľník ho zaznamená pomocou aplikácie). Ku stanovišťu kontroly preto účastník pristupuje ihneď pri príchode na kontrolné stanovište, t.j. nie pri odchode z neho alebo až po občerstvení. Organizátori alebo nimi poverení dobrovoľníci majú právo tu zároveň skontrolovať aj povinnú výbavu účastníka.

3.) Okrem hlavného časového limitu pre dokončenie celej trasy (12 hodín) sú na trase určené čiastkové limity na určených kontrolných stanovištiach (pozri sekciu Informácie). V prípade nedodržania časového limitu na jednom z týchto stanovíšť účasť na podujatí končí, účastník však môže pokračovať na trase mimo podujatie.

4.) Účastník, ktorý prejde všetkými kontrolnými stanovišťami s dodržaním ich časových limitov a dorazí do cieľa v určenom celkovom časovom limite, obdrží v cieli diplom ako potvrdenie o úspešnom absolvovaní Ultra Kras 55.

5.) Pri chýbajúcom zápise z kontrolného stanovišťa (stanovíšť)aleo samokontrolnej fotky  rozhodujú o penalizácii/diskvalifikácii organizátori podujatia.

6.) Úmyselné porušovanie trasy (tzv. skratkovanie), použitie dopravného prostriedku a akékoľvek iné spôsoby podvádzania majú za následok diskvalifikáciu (DSQ) a zároveň aj dištanc zo všetkých ďalších pretekov organizovaných OZ Cassovia Trail Runners.

7.) Využitie sprievodného bežca alebo bežcov (tzv. „paceri“) nie je dovolené a má za následok diskvalifikáciu účastníka. Výnimku z tohto pravidla tvoria tzv. vodiči pre účastníkov so zrakovým postihnutím (so súhlasom organizátora).

8.) Odmietnutie pomoci inému účastníkovi podujatia v prípade núdze, fyzická či slovná inzultácia alebo ohrozovanie organizátorov a dobrovoľníkov, odmietnutie kontroly povinnej výbavy má za následok diskvalifikáciu účastníka (DSQ).

9.) Chýbajúca položka povinnej výbavy má za následok diskvalifikáciu účastníka (DSQ).

10.) Účastníci nesmú odhadzovať odpadky mimo organizátormi obsadené kontrolné stanovištia alebo verejné odpadové nádoby či kontajnery. Vedomé odhadzovanie odpadkov mimo organizátormi obsadené kontrolné stanovištia alebo verejné odpadové nádoby či kontajnery je penalizované pridaním 1 hodiny k celkovému času.

11.) Penalizácia alebo diskvalifikácia bude uplatnená v mieste, kde bolo zistené porušenie pravidiel účastníkom, resp. na ďalšom kontrolnom stanovišti, ak účastník, ktorý pravidlá porušil, stanovište opustil pred uplatnením penalizácie alebo diskvalifikácie. Penalizáciu alebo diskvalifikáciu vykoná organizátor podujatia alebo ním poverený dobrovoľník na kontrolnom stanovišti po telefonickej konzultácii s organizátormi podujatia.

12.) Protest proti možným problémom v organizácii alebo priebehu podujatia je možné podať v cieli najneskôr do 1 hodiny po skončení celkového časového limitu podujatia (t.j. do 27. apríla 2024 20:00). Protest podáva účastník osobne u organizátora podujatia. Podmienkou podania protestu je uhradenie kaucie 20 €. V prípade uznania protestu organizátorom podujatia bude kaucia 20 EUR vrátená účastníkovi, v prípade neuznania protestu kaucia prepadá v prospech organizátora podujatia.

Ochrana prírody

1.) Účastníci podujatia sa musia správať ohľaduplne k prírode a v zmysle návštevného poriadku Národného parku Slovenský kras.

2.) Účastníci nesmú odhadzovať odpadky mimo organizátormi obsadené kontrolné stanovištia alebo verejné odpadové nádoby či kontajnery.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Účastník svojou registráciou dáva súhlas v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov požadovaných v registračnom formulári občianskym združením Cassovia Trail Runners, so sídlom v Košiciach, Ovručská 9, 040 22 Košice, IČO 54385768 za účelom registrácie na podujatie Ultra Kras 55, a to po dobu 1 roka. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje účastníka vymazané.

Ak to situácia a aktuálne opatrenia budú vyžadovať, súčasťou Pravidiel bude PROTOKOL PRE PREVENCIU COVID-19, ktorého znenie bude vypracované na základe aktuálnej pandemickej situácie a aktuálnych opatrení zverejnených v platnej vyhláške ÚVZ SR.

sk_SKSlovenčina